általános szerződési feltételek

Bérlési feltételek

A Bérlő, ha a Bérbeadó szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF), és nyilatkozni arról, hogy az Adatvédelmi Irányelveket megismerte.

Bérbeadói szolgáltatásaink az alábbi településeken vehetők igénybe:

8200 Veszprém

8248 Nemesvámos, Veszprémfajsz

8237 Tihany

8230 Balatonfüred

8229 Csopak, Paloznak

8228 Lovas

8227 Felsőörs

8226 Alsóörs

8220 Balatonalmádi

8225 Szentkirályszabadja

8175 Balatonfűzfő

8174 Balatonkenese

 

Bérbeadó kizárja felelősségét a Szerződés megkötésekor nem látható körülmények által, vagy a Járművet nem rendeltetésszerűen okozott károkért.

Bérlő köteles személyi igazolványát/jogosítványát/útlevelét és lakcímet-tartózkodási helyet igazoló dokumentumotát bemutatni, és érvényes elérhetőségét megadni.

A Bérlő tudomásul veszi, hogy az eszközöket az érvényes közlekedés szabályok szerint kötelesek használni. Tudomásul veszi továbbá, hogy az elektromos jármű használatának veszélyei lehetnek, és ezen veszélyek ismeretében, saját felelősségére használja azt. Önmagában, vagy másik félben okozott sérülés, vagy egyéb kár esetén vagyoni és nem vagyoni felelősséget vállal, bérbeadó nem vonható felelősségre.

A kibérelt Járművet kizárólag maga a Bérlő vezetheti. Amennyiben a Bérlő a Járművet bármely harmadik személy részére átadja, úgy felel a harmadik személy által okozott jogsértésekért, illetve károkért, valamint minden egyéb jogkövetkezményekért.

A Bérlő felelősségi körébe tartozik, hogy megtegye a megfelelő intézkedéseket az általa bérbe vett Jármű sérülésének és ellopásának megakadályozására.

A Jármű lopás elleni biztonsága érdekében a legnagyobb gondossággal jár el, lezárásáról minden esetben gondoskodik. Az ehhez szükséges eszközt (kulcsos biztonsági lánc) a Bérbeadó biztosítja a Bérlő számára a bérlés idejére.

Amennyiben a Járműben bármilyen okból meghibásodás, kár, rongálás történt, vagy azt eltulajdonították, a Bérlő köteles erről a Bérbeadót értesíteni, és szükség szerint az illetékes hatóságokat (Rendőrség, Mentő, Tűzoltóság stb.) is értesíteni.

Tilos a Járművet alkohol, kábítószer, pszichotróp anyag, vagy egyéb, jogszabályban tiltott szer hatása alatt, gyógyszerek vagy egyéb gyógyszernek nem minősülő szerek hatása alatt használni.

Tilos a Járművet a közúti közlekedés szabályaival ellentétes módon, vagy nem rendeltetésszerűen használni.

A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy megfizeti a Jármű használata során,illetve arra tekintettel kirótt minden bírságot.

A Jármű nem rendeltetésszerű használata esetén a Bérlő köteles a Jármű javításának költségét megtéríteni.

A Jármű teljes megsemmisülése,vagy elvesztése esetén a Bérlő köteles kártérítést fizetni a következők szerint: S1 PRO esetén Bruttó 120.000.-Ft; V1 PRO esetén Bruttó 220.000.-Ft; M3 esetén Bruttó 220.000.-Ft; G2 MAX esetén Bruttó 350.000.-Ft; G3 PRO esetén 550.000.-Ft

Tilos a Járművön önállóan bármely javítást, módosítást, alkatrészek cseréjét végezni.

A Jármű jogszabályellenes, vagy a jelen Általános Szerződési Feltételekkel ellentétes használata esetén, a Bérbeadó jogosult a Bérlővel megkötött Szerződést azonnali hatállyal megszüntetni.

A Bérlő tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy Bérbeadó a panasz elbírálására szükség esetén a Bérlő által megadott adatokat, a térfigyelő kamerák felvételeit, informatikai vagy egyéb adatait, valamint a létrejött Szerződéssel kapcsolatban rögzített adatokat is felhasználhatja a panasz kivizsgálása során.